030 236 1500 | Mariahoek16-17 | 3511 LG Utrecht oikos@stichtingoikos.nl

Kerk in Actie en Stichting Oikos presenteren het rapport Sociale supermarkten als change agent? Een verkenning. Dit is de uitkomst van een verkennend onderzoek van Kerk in Actie en Oikos naar enkele sociale supermarkten in Nederland. Welke betekenis hebben de in het onderzoek opgedane inzichten met betrekking tot concept en praktijk van sociale supermarkten voor de vele voedselbanken?

In een bijeenkomst op 29 juni 2017 in Utrecht werden de hoofdelementen van dit rapport besproken met vertegenwoordigers van voedselbanken en sociale supermarkten, onder wie een groot aantal mensen met een kerkelijke betrokkenheid. Op basis daarvan werden wenselijke ontwikkelingen op een rij gezet en werd een aantal noodzakelijke stappen daarvoor geformuleerd. Een verslag bij de bijeenkomst treft u hier aan.

Zowel voedselbanken als sociale supermarkten bleken het van groot belang te vinden om het aanbieden van voedsel te combineren met een begeleidingstraject gericht op het versterken van de zelfredzaamheid van de klant. Voor de begeleiding wordt daarbij samengewerkt met allerlei professionele instanties. Voedselbanken en sociale supermarkten trekken bovendien regelmatig gezamenlijk op bij het vestigen van de aandacht op het wegnemen van de oorzaken van armoede. De schuldenproblematiek is daarin een belangrijke factor.

Veel plaatselijke kerken zijn betrokken bij voedselbanken en vergelijkbare voorzieningen. Kerk in Actie hecht er belang aan ook op dit terrein innovatieve activiteiten van protestantse gemeenten te stimuleren die bijdragen aan duurzame armoedebestrijding. Het rapport biedt een aantal bruikbare aanbevelingen. De bijeenkomst bood daarnaast mooie aanknopingspunten om samen te werken aan de verdere ontwikkeling van sociale supermarkten en vergelijkbare initiatieven bij veel voedselbanken.

Christiaan Hogenhuis