030 236 1500 | Mariahoek16-17 | 3511 LG Utrecht oikos@stichtingoikos.nl

Studiedag Theologie, Duurzaamheid en de Groene Kerken

Waarom zet je je in kerkelijk verband in voor duurzaamheid en de Groene Kerken? Is Groene Kerk zijn alleen maar interessant omdat duurzaam beleid financieel iets oplevert? Of omdat we toevallig zowel van bloempjes en bijtjes houden en ons in een kerk thuis voelen? Komen we misschien simpelweg in actie omdat we bang zijn voor een toekomst met extreme klimaatverandering? Maar hoe verhoudt zich dat dan tot het vertrouwen in God? Zijn er misschien diepere, Bijbelse, gelovige, theologische en/of kerkelijke redenen om ons in en vanuit de kerk met duurzaamheid bezig te houden? Redenen als dankbaarheid voor, verwondering over en verbondenheid met al wat leeft? Of verantwoordelijkheid ten opzichte van God? Om de aarde te bewaren voor de komende geslachten? En leidt dat dan tot een andere betrokkenheid bij duurzaamheid? Of moeten we de toekomst maar beter overlaten aan de goede zorg van God?

Kortom: Welke vragen stelt het thema duurzaamheid aan kerk, geloof en theologie? En kunnen we omgekeerd wel goed aangeven wat geloof en theologie over (de motivatie voor) duurzaamheid te zeggen hebben zolang we deze vragen niet hebben beantwoord?

We gaan hierover bezinnen, aan de hand van de vragen:

  • Hoe zijn jullie betrokken bij (het ondersteunen van vrijwilligers van) Groene Kerken / duurzaamheid? Hoe plaatsen jullie dat in jullie kerk-, geloofs- of ambtsopvatting? En wat zijn jullie ervaringen hiermee in de kerk / plaatselijke gemeente?
  • Komt het thema duurzaamheid voldoende en op de goede manier aan de orde in de kerken? Niet alleen in diaconaat, maar ook in preken, vieringen en pastoraat bijvoorbeeld? En welke teksten en noties zijn dan leidend?
  • Kunnen kerk, geloof en theologie eigenlijk wel zónder (aandacht voor) duurzaamheid?

Datum: 1 december 2017
Tijd: 13:00 – 17:00 (met borrel achteraf)
Plaats: Utrecht
Het is op uitnodiging, als je belangstelling hebt kun je dat melden bij Christiaan Hogenhuis via ct.hogenhuis@stichtingoikos.nl.