030 236 1500 | Mariahoek16-17 | 3511 LG Utrecht oikos@stichtingoikos.nl

ANBI gegevens

Op deze pagina vindt u een overzicht van de ANBI gegevens van Stichting Oikos.

Stichting Oikos is in liquidatie
Het bestuur van de stichting Oikos heeft op dinsdag 24 april 2018 formeel besloten om de stichting Oikos te ontbinden per 1 september 2018. De kerkgenootschappen die deel uitmaken van de stichting hebben alle ingestemd met het voornemen om de stichting op te heffen. Het bestuur heeft tevens vastgesteld dat de stichting op het moment van ontbinding geen batig saldo heeft. Het archief van de stichting Oikos (en van de beide voorlopers OSACI en IKVOS) zal ondergebracht worden bij het Utrechts Archief.
Voor vragen en opmerkingen kunt u zich per mail wenden tot David Renkema.

Stichting Oecumenisch Instituut Kerk en Ontwikkelingssamenwerking (Stichting Oikos)
Mariahoek 16-17
3511 LG Utrecht
oikos@stichtingoikos.nl

RSIN 803303105
IBAN NL18 INGB 0005782448
KvK Utrecht: 411828 24
BTW NL8033.03.105.B.01

Doelstelling 
1. De stichting heeft ten doel: het stimuleren van bezinning en actie in oecumenisch perspectief met betrekking tot de sociale, economische en politieke aspecten van mondiale vraagstukken. Hierbij richt de stichting zich met name op thema’s uit ontwikkelingssamenwerking in brede zin.
2. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestuur
Het bestuur bestaat momenteel uit 8 leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur vertegenwoordigt in en buiten rechte. De bestuursbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden. 

Beleidsplan (download)
Beleidsplan stichting Oikos 2016-2017

Beloningsbeleid
Stichting Oikos volgt de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland.

Jaarverslag
Publieksjaarverslag 2017 (in Oikos nieuws #77 – pdf)

Financiën
Jaarrekening Stichting Oikos 2017 (pdf)

Privacy beleid
De stichting heeft het volgende Privacy Beleid vastgelegd (pdf)