030 236 1500 | Mariahoek16-17 | 3511 LG Utrecht oikos@stichtingoikos.nl

Diaconale Kieswijzer 2017

Het politieke landschap in Nederland is onoverzichtelijk. Verkiezingen zijn niet alleen een feest van de democratie, maar ook een last (want: keuzeprobleem). De komende Tweede Kamerverkiezingen zijn een gelegenheid om als burgers een voorkeur uit te spreken over het te voeren beleid. De leidraad is het algemeen belang of het gemeenschappelijk goede. Oikos en Kerk in Actie lazen de verkiezingsprogramma’s door een diaconale bril. Deze bril beperkt het aantal thema’s en veronderstelt ook een aantal specifieke waarden. Oikos voerde de analyse uit; Kerk in Actie zorgde voor de presentatie op haar website onder de naam Kerkinactie Kies Advies.

Projectmedewerkers: Jaap van der Sar en David Renkema.

Voedselbanken als change agent?

Voedselbanken hebben in de strijd tegen armoede een belangrijke plek verworven. Maar voor veel klanten van voedselbanken gaat afhankelijkheid van voedselhulp samen met gevoelens van schaamte. Recent zijn interessante initiatieven ontstaan die, middels een winkelformule, klanten de regie geven over keuze van levensmiddelen. Zodoende, en door het bieden van toegang tot training, coaching en vrijwilligerswerk, beogen zij de zelfredzaamheid van klanten te vergroten. Deze initiatieven lijken goede voorbeelden van een meer integrale benadering van armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. Juist die benadering vormt een belangrijke pijler in het werk van Kerk in Actie. Oikos doet samen met Kerk in Actie onderzoek naar deze vernieuwing, middels interviews met betrokkenen van deze initiatieven, literatuurstudie en een innovatie-atelier met diverse stakeholders.

Projectmedewerker: Judith Grootscholten

 

Changing the game by changing its players

De methodes van Dialogue for Peaceful Change lenen zich ook voor toepassingen in het jongerenwerk. Dit project is bedoeld om buurtsportcoaches en jongerenwerkers innovatieve tools in handen te geven, gericht op meer impact van hun werk op het leven van jongeren in achterstandsposities. Oikos werkt in dit project samen met de International Sport Alliance, Unify Solutions en de University of Bedfordshire. Erasmus+ draagt zorg voor de financiering.

De bijdrage van Oikos aan dit jongerenwerk bestaat uit drie onderdelen: a) een curriculum Sport & Conflict management – train the trainer; b) een curriculum Sport & Conflict management – train the youth en c) drie online cursussen.

Projectmedewerker: Jaap van der Sar

 

F

Tax Justice

Bij Stichting Oikos is de coördinatie ondergebracht van Tax Justice Nederland. Tax Justice Nederland bundelt de krachten van verschillende organisaties om meer invloed uit te oefenen op de Nederlandse politiek en overheid en de publieke opinie in Nederland.

Projectmedewerker: Maaike van Diepen

 

H

Shop 'n Style

Bij Stichting Oikos is de coördinatie ondergebracht van Shop ’n Style, gericht op het prikkelen van jongeren om de verbinding te leggen tussen deze mondiale ontwikkelingen en eigen (kleding-)keuzes in hun dagelijks leven.

Projectmedewerker: Mirjam Pruis

 

G

Geloofinjeproject

Bij Stichting Oikos is de coördinatie ondergebracht van crowdingplatfom Geloofinjeproject, dat zich richt op crowdfunding voor projecten waarbij zingeving en spiritualiteit een rol spelen.

Projectmedewerker: Esther Dwarswaard

 

Waarden maken het verschil

De centrale vraag van duurzaamheid, welvaart en welzijn is: wat is voor ons van doorslaggevende waarde (zodanig dat we dit willen doorgeven aan anderen, elders en na ons). Waarde en waarden spelen hierbij dus een centrale rol. Welke dat zijn en hoe die worden ingevuld, daarover verschillen de meningen. Die verschillen kunnen een bron van spanning en conflict zijn, maar ook een bron van creativiteit. Met dat laatste worden verschillen productief. Die creatieve spanning benut Oikos binnen dit project via Toekomstateliers, conferenties en het netwerk Theologie en Duurzaamheid. Zo maakt Oikos het verschil.

  1. Toekomstateliers
  2. Conferenties energieke samenleving
  3. Netwerk Theologie en Duurzaamheid

Projectmedewerkers: Christiaan Hogenhuis, David Renkema

Hieronder staan deze projecten toegelicht:

1. Toekomstateliers

De samenleving bruist van het duurzame en zorgzame initiatief. Allerlei mensen en groepen hebben ideeën om onze samenleving mooier, leefbaarder en eerlijker te maken. Kortom, voor een transitie naar een duurzame samenleving. Maar soms loop je tegen beperkingen aan. Dan is een doorbraak nodig. Die ontstaat waar ervaringen, verbeelding, netwerk, kennis en middelen van veel mensen samen komen en de ruimte krijgen.
Toekomstateliers zijn creatieve en interactieve workshops waarin we uiteenlopende partijen bij elkaar brengen om visies en/of praktische oplossingen voor concrete vragen te ontwerpen. Hebt u behoefte aan zo’n workshop, neem contact met ons op.

2. Conferenties Energieke Samenleving

De energieke samenleving staat voor het veelkleurige geheel van burgerinitiatieven, coöperaties en vernieuwende bedrijven, bewegingen, maatschappelijke organisaties en kerken die van onderop werken aan duurzaamheid, van micro- tot macroniveau. De samenleving bruist van het duurzame en zorgzame initiatief. Talloze mensen ondernemen zelf pogingen om duurzame energie op te wekken, de voedselproductie anders te organiseren, zorginitiatieven op te zetten, armoede te bestrijden; kortom: duurzaamheid te realiseren. Door die ontwikkeling is de verhouding tussen burgers, maatschappelijke organisaties, overheid en markt volop in beweging en in discussie. En veel van die initiatieven bewegen sneller dan de overheid en de markt en lopen als het ware voor de troepen uit. Met de conferenties Energieke Samenleving binnen het project ‘Waarden maken het verschil’ voedt Oikos deze beweging en discussie, met het oog op de transitie naar duurzaamheid.

1

3. Netwerk Theologie en Duurzaamheid

Het netwerk Theologie en Duurzaamheid stimuleert dat duurzaamheid blijvend op de theologische agenda wordt gezet. Dit doet ze door academisch theologen, predikanten en overige geïnteresseerden samen te brengen om te reflecteren op de betekenis van duurzaamheid, op de vraag wat Bijbel en christelijke traditie hierover te zeggen hebben en wat de maatschappelijke rol van kerken op dit belangrijke terrein kan zijn.

Handreiking Klimaatloop

In de aanloop naar de klimaatconferentie eind 2015 in Parijs, trokken vanuit heel Europa mensen te voet naar Parijs om hun stem te laten horen. Ook vanuit de Nederlandse kerken gingen mensen op weg. Wandelaars drukten er hun zorg mee uit over klimaatverandering èn hun hoop op goede afspraken. Oikos coördineerde deze Klimaatloop. De wandeletappes bleken een goede manier om ook binnen en vanuit kerkelijke gemeenten stil te staan bij het thema klimaatverandering. Waardevolle informatie die voorafgaand en tijdens de Klimaatloop werd verzameld op de gelijknamige website, wordt door Oikos bewerkt tot een handzame tool die plaatselijke kerken wil ondersteunen in het opzetten van een eigen klimaatloop. Deze handreiking helpt kerkelijke gemeentes om blijvende aandacht te geven aan klimaatverandering.

Projectmedewerker: Judith Grootscholten.