030 236 1500 | Mariahoek16-17 | 3511 LG Utrecht oikos@stichtingoikos.nl

Op 31 december 2017 is de werkorganisatie van Stichting Oikos opgeheven. Hieronder een overzicht van de activiteiten van de afgelopen periode.

Gedeelde Toekomst

ICCO en Kerk in Actie hebben Oikos gevraagd mee te denken met de ontwikkeling van een nieuw programma: Shared Futures. Het programma heeft als doel een bijdrage te leveren aan vreedzaam samenleven in die gemeenschappen waar dit onder druk staat. De veronderstelling is dat sociaal economisch samen werken aan een gedeelde toekomst in een interreligieuze setting bijdraagt aan het wegnemen van de oorzaken van de conflicten. De vraag aan Oikos is om deze theorie van verandering te versterken door deze ‘toe te passen’ op een door ICCO en Kerk in Actie gesteund project: de versterking van de marktpositie van de boeren die nootmuskaat produceren in de Noord-Molukken. Deze provincie van Indonesië werd in 1999-2000 geteisterd door gewapende conflicten tussen christenen en moslims. Heeft de verbeterde positie van de nootmuskaatboeren ook bijgedragen aan de vermindering van de spanningen tussen christenen en moslims? Kunnen we ook criteria ontwikkelen om die veranderingen inzichtelijk te maken? Kan de theorie van verandering op basis van deze studie verfijnd worden?

Projectmedewerkers waren: Jaap van der Sar en David Renkema.

Changing the game by changing its players

De methodes van Dialogue for Peaceful Change lenen zich ook voor toepassingen in het jongerenwerk. Dit project is bedoeld om buurtsportcoaches en jongerenwerkers innovatieve tools in handen te geven, gericht op meer impact van hun werk op het leven van jongeren in achterstandsposities. Oikos werkt in dit project samen met de International Sport Alliance, Unify Solutions en de University of Bedfordshire. Erasmus+ draagt zorg voor de financiering.

De bijdrage van Oikos aan dit jongerenwerk bestaat uit drie onderdelen: a) een curriculum Sport & Conflict management – train the trainer; b) een curriculum Sport & Conflict management – train the youth en c) drie online cursussen.

Projectmedewerker was: Jaap van der Sar

 

F

Tax Justice

Bij Stichting Oikos is de coördinatie ondergebracht van Tax Justice Nederland. Tax Justice Nederland bundelt de krachten van verschillende organisaties om meer invloed uit te oefenen op de Nederlandse politiek en overheid en de publieke opinie in Nederland.

Het Tax Justice netwerk is per januari 2018 ondergebracht bij SOMO.

Projectmedewerker was: Maaike van Diepen

 

H

Shop 'n Style

Bij Stichting Oikos was de coördinatie ondergebracht van Shop ’n Style, gericht op het prikkelen van jongeren om de verbinding te leggen tussen deze mondiale ontwikkelingen en eigen (kleding-)keuzes in hun dagelijks leven.

Per 2018 is Shop ’n Style ondergebracht bij de Noordbaak.

Projectmedewerker was: Mirjam Pruis

 

G

Geloofinjeproject

Bij Stichting Oikos is de coördinatie ondergebracht van crowdingplatfom Geloofinjeproject, dat zich richt op crowdfunding voor projecten waarbij zingeving en spiritualiteit een rol spelen.

Het platform is 31 december 2017 opgeheven.

Projectmedewerker was: Esther Dwarswaard

 

Waarden maken het verschil

De centrale vraag van duurzaamheid, welvaart en welzijn is: wat is voor ons van doorslaggevende waarde (zodanig dat we dit willen doorgeven aan anderen, elders en na ons). Waarde en waarden spelen hierbij dus een centrale rol. Welke dat zijn en hoe die worden ingevuld, daarover verschillen de meningen. Die verschillen kunnen een bron van spanning en conflict zijn, maar ook een bron van creativiteit. Met dat laatste worden verschillen productief. Die creatieve spanning benut Oikos binnen dit project via Toekomstateliers, conferenties en het netwerk Theologie en Duurzaamheid. Zo maakt Oikos het verschil.

  1. Toekomstateliers
  2. Conferenties energieke samenleving
  3. Netwerk Theologie en Duurzaamheid

Projectmedewerkers waren: Christiaan Hogenhuis en David Renkema

Handreiking Klimaatloop

In de aanloop naar de klimaatconferentie eind 2015 in Parijs, trokken vanuit heel Europa mensen te voet naar Parijs om hun stem te laten horen. Ook vanuit de Nederlandse kerken gingen mensen op weg. Wandelaars drukten er hun zorg mee uit over klimaatverandering èn hun hoop op goede afspraken. Oikos coördineerde deze Klimaatloop. De wandeletappes bleken een goede manier om ook binnen en vanuit kerkelijke gemeenten stil te staan bij het thema klimaatverandering. Waardevolle informatie die voorafgaand en tijdens de Klimaatloop werd verzameld op de gelijknamige website, is door Oikos bewerkt tot een handzame tool die plaatselijke kerken wil ondersteunen in het opzetten van een eigen klimaatloop. Deze handreiking helpt kerkelijke gemeentes om blijvende aandacht te geven aan klimaatverandering.

Projectmedewerker was: Judith Grootscholten.

Voedselbanken als change agent?

Voedselbanken hebben in de strijd tegen armoede een belangrijke plek verworven. Maar voor veel klanten van voedselbanken gaat afhankelijkheid van voedselhulp samen met gevoelens van schaamte. Recent zijn interessante initiatieven ontstaan die, middels een winkelformule, klanten de regie geven over keuze van levensmiddelen. Zodoende, en door het bieden van toegang tot training, coaching en vrijwilligerswerk, beogen zij de zelfredzaamheid van klanten te vergroten. Deze initiatieven lijken goede voorbeelden van een meer integrale benadering van armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. Juist die benadering vormt een belangrijke pijler in het werk van Kerk in Actie. Oikos doet samen met Kerk in Actie onderzoek naar deze vernieuwing, middels interviews met betrokkenen van deze initiatieven, literatuurstudie en een innovatie-atelier met diverse stakeholders.

Projectmedewerker was: Judith Grootscholten

 

Diaconale Kieswijzer 2017

Het politieke landschap in Nederland is onoverzichtelijk. Verkiezingen zijn niet alleen een feest van de democratie, maar ook een last (want: keuzeprobleem). De Tweede Kamerverkiezingen waren een gelegenheid om als burgers een voorkeur uit te spreken over het te voeren beleid. De leidraad is het algemeen belang of het gemeenschappelijk goede. Oikos en Kerk in Actie lazen de verkiezingsprogramma’s door een diaconale bril. Deze bril beperkt het aantal thema’s en veronderstelt ook een aantal specifieke waarden. Oikos voerde de analyse uit; Kerk in Actie zorgde voor de presentatie op haar website onder de naam Kerkinactie Kies Advies.

Projectmedewerkers waren: Jaap van der Sar en David Renkema.