030 236 1500 | Mariahoek16-17 | 3511 LG Utrecht oikos@stichtingoikos.nl

ANBI gegevens Vrienden van Oikos

Op deze pagina vindt u een overzicht van de ANBI informatie over de Stichting Vrienden van Oikos.

Stichting Vrienden van Oikos
Mariahoek 16-17
3511 LG UTRECHT
oikos@stichtingoikos.nl

RSIN 816107816
IBAN: NL55 INGB 0002324411 

Doelstelling 
1. De stichting stelt zich ten doel het werk van de te Utrecht gevestigde stichting Stichting Oikos op een zodanige wijze te bevorderen en hetzij direct hetzij indirect financieel te ondersteunen, als haar bestuur wenselijk zal achten.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken met alle wettige middelen, die – naar het oordeel van haar bestuur – tot het bereiken van haar doel bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur vertegenwoordigt in en buiten rechte. De bestuursbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

Beleidsplan
In het Beleidsplan wordt het beleid van de Stichting Vrienden van Oikos weergegeven.

Beloningsbeleid
Niet van toepassing (alle bestuursleden zijn onbezoldigd).

Jaarverslag
In Oikos nieuws #76 (incl. jaarverslag 2016)  wordt informatie gegeven over de Stichting Vrienden van Oikos. 

Financiën
Lees hier de JAARREKENING Vrienden van Oikos 2017 (pdf)

Privacy Verklaring
Lees hier de bijgevoegde Privacy Verklaring van St Vrienden van Oikos (pdf)